Etiketter

, , , , , , , , , , ,

Microsoft bygger ett stort datacenter i Tuna i västra Sandviken, som Vattenfall ska förse med kraftledning från Ängsberg i Gävle.

Via ett TV-inslag framkom att en 76 meter bred högspänning – inalles minst 150 meter bred ledningsgata – planerades över golfbanan nära bebyggelsen i Östanbyn och vidare över Storåkern och väg 272 mellan Sandviken och Högbo. Boende krävde att kabeln skulle grävas ned och det var också kommunens önskan – men bara till Nyhem…

Berörda markägare hade kontaktats så vi lutade oss tillbaka några dagar. När vi tog del av karta på kommunens hemsida framkom att ledningen planerades – rakt över Norrsidan!

För att Norrsidan ska gå fri från högspänning behöver inga kablar grävas ned: Det räcker att ledningen sneddar söderut väster om Nyhem och ansluter till den befintliga kraftledningen söder om Norrsidan och Jädraån.

Norrsidan ekologisk odling med planerad högspänning…!
Befintlig kraftledning finns söder om Norrsidan/Jädraån

Skiftet Norrsidan är täckdikat och har invallningspump, och att gräva för fundament till kraftledningsstolpar med kreosot skadar både täckdikning och jord…
Ekologisk odling kräver extra mycket mekaniskt arbete för ogräsbekämpning, och hur tillfredsställande det än är, ska man inte behöva utsätta sig för de risker som det innebär att långvarigt arbeta under eller vid elektriska och magnetiska fält. Certifiering av ekologiskt odlade grödor vid högspänningsledning är dessutom ifrågasatta…
Arealen är regelbundet översvämningsdrabbad och i april 2018 låg exempelvis hela Norrsidan under vatten så åkerns konturer inte kunde urskiljas. Det hindrar inte att dräneringspumpen även under dessa perioder måste ha tillsyn och service med de faror närheten till en högspänning innebär…
På åkrarna i Holmröddret betar också hästar sommartid.

Översvämning Norrsidan, Högbo – till höger pumphuset

Kommunen framhåller i sitt samrådsyttrande värdet av det öppna odlingslandskapet där Högbovägen går över Storåkern. På Norrsidan finns det övermåttan, det öppna odlingslandskapet, än så länge – och utan bebyggelse och allfarvägar! Högboleden följer Hälsans stig upp till Nedre näset, Norrsidans sydspets, och fortsätter längs med Norrsidans ostsida mot Kvarnströmmen – och att, som en del gör, runda Norrsidan från Sunnanäng till Kvarnströmmen, är en helt naturnära upplevelse.

Det är 26 år sedan vi köpte Norrsidan av järnverket, Sandvik AB. De hade då lagt arealen i malpåse och det började buska igen. Deras plan var att sälja matjorden och odla björk på skiftet. Vi tyckte det var synd med tanke på forna generationers odlarmödor, övertog skiftet och kände att det måste absolut vara rätt att odla mat, frisk och sund mat – i synnerhet som förutsättningarna redan fanns.

Om odlandet innebär att ängsligt ducka under en högspänning och producera tvivelaktiga produkter har det förlorat sin tjusning. Vad gör man då med en ekoodling…?


Gordon Gazelladjurpunkens fader – har gjort ett par filmer på YouTube, bland annat med Thure Lundin – bonde vid Oppigårds i Östanbyn – som också riskerar få ett tak av högspänning över sin åkermark:

Informationsfilm/Överklagan angående Vattenfalls ledningsdragningar i Östanbyn, Sandviken. Skydda!! (2020-11-07)
Ei granskar samrådet! Vattenfall/Microsoft lurar Sandvikenborna: ”Översvämningsområdet är farligt” (2020-11-13)

(fortsättning Black)