Etiketter

, , , , ,

Jag hittade filmen Vårflodens härjningar i Dalarne från 1916, där Falun är som Venedig och konstnären Carl Larsson ror hemma i trädgården i Sundborn…

Vårfloden 1916 sägs ha varit 1900-talet värsta vårflod i Dalarna och Gästrikland. Det skulle dröja 50 år, till 1966, innan något liknande inträffande. August Forssmark, Farfars gudfar-morbror-granne på Näset, 73 år 1916, beskriver vårfloden i Högbo samma år. Han kallar det två vårfloder och berättar hur nyligen anlagda cementbroar efter Stråmursvägen rasade och hur grundstenarna till Dunders nybygda lada på Näsnabben spolades undan; 1966 var något dylikt inte ens i närheten.

August Forssmark (1842-1921), Farfars gudfar-morbror-granne på Näset

Påskdagen [23/4] ingått sedan midnatt med regn under sydlig lugn vind som håller i sig kl. 9 på morgonen. Efter den myckna snön som kom dagarne förut som nu upplöses, blir vårfloden troligen hög och svår. Wi måste upp med potatisen från källaren som nog blir half med vatten genom floden.
Är idag bjudna till Petterssons [sonen Carls svärmor Fredrika, kvarnägarinna, och svägerska Anna, slöjdlärarinna] på middag men måste stanna hemma till följd av väglaget.
Regn på Påskdagen betyder litet med foder.

Högbo Bruk Nr 18: Qvarnegarinnan Madam Petterssons, född Lingroth, änkebostad. Från 1913 var mjölnardrängen Berg, sedermera mjölnare, inackorderad. Foto: Kjell Ollashed

Annandag Påsk [24/4], solsken och vackert väder. Jädran stiger med fart och ehuru helgdag måste jag på e.m. med hjelp af Berg [mjölnardräng Högbo Bruk] och Carl [son, handlare Överbyvägen 24] bära upp potatisen ur källaren som redan då hade 2 fots vatten. Genom att lägga plankor på bockar gjordes möjlighet att gå med hinkar fyllda med potatis och på så sätt bringa dem på det torra. För mig var det värst att stå i potatislåren i två timmar i vatten öfver halfva benet och stöfflarna som voro otäta fulla med vatten, men allt gick och målet nåddes.
Tack min Gud derför!

Den 26/4, Fjerdedag Påsk, sydlig vind, lugnt, 11 gr. varmt, regnstänker. Jädran stiger med en gruflig fart, vattnet står idag med 11 trappsteg öfver bryggan. Öfversvämningarne börja och de under förra sommaren gjorda cementbroarne till Sågåkern [Stråmursvägen], har i natt rasat. Dessa broar som byggdes under Handl. J. Jonssons [Överbyvägen 32-34] uppsigt, kostade mellan 7 á 800 kr som uttaxerades på skifteslaget. Huru nya broar skall tillkomma och hvilka skola betala den kostnaden blir en mycket tvistig sak då många inom skifteslaget ej har sina vägar deråt.
Huru underligt då man tänkt sig att broarne så byggda skulle stå everdeligen.
Snön är nu å slätterna snart borta men i skogarne lär det finnas ofantligt med snö som det berättas.
Påskhelgen har gått i allt lugnt. Jorden är fulldränkt och behöfver ej mera väta.
Få se nu hvad Gud vidare gör med oss, om det blir väder så att jorden kan torka upp och vårsådd begynna!

Den 28/4, lugnt, solsken, 12 grader varmt på morgonen. Jädran höjer sig fortfarande. Det rinner nu vid Dunders lada på Nabben öfver åbräddarne på två ställen. Mycket af Dunders jord står under vatten. Rågarne [höstrågarna] ha under vintern, ehuru jorden ej varit frusen, stått sig och börja nu grönska.

Den 2/5, tisdag, 4 gr. varmt, stark vestlig storm så att blåsten är mycket bitande. Walborgsmässkvällen i söndags var rätt kall, vid Högbo Bruk afbrändes en stor kase. Åskan dundrade derunder och himlen mörknade, men föll obetydligt med regn. 1 Maj kall. Jädran som allt fortfarande till 1 Maj morgon stigit, har stått i vattenståndet ett dygn men har nu börjat falla. Wattenhöjden står idag vid trappan, der det runnit öfver inpå plogen [åkern] vid ladan, alldeles jämnt kanten och öfver Dunders Nabben forsar vattnet vid deras nya lada så att det hörs ett starkt brus. Ladan står äfven delvis i vattnet. Sedan 1897 har ej varit sådan vårflod.
Småängesbron [Västanåsen] har måst stärkas vid landfästena med sten och grus. Det sägs att dammen vid Forsbodarne [Jäderfors] skall vara sprängd för att rädda kvarn.

Lördag den 6/5, nordlig vind, 4 gr. kallt, har regnat under natten, dock sakta, som dock med regnet som föll hela förmiddagen i går, bildat vattensamlingar. Dunders ladan på Näsnabben lutar mot söder, ehuru den byggdes i fjol, en följd af att knutstenarne genom den strida forsen som gått tvärs öfver vreten nedspolats. Man kan deraf tänka hvilken vattenmassa som gått öfver och genom sin styrka kunnat föra undan stenarne.
Den mycket kalla väderleken som kommit med Maj bådar väl godt år.
Katten klättrade igår upp till skatboet och kröp in deruti samt gjorde skatorna alldeles förtviflade. Boet är byggt i körsbärsträdet samt en gång nedrifvet af gumman [hustrun Maria], men återuppbyggt egentligen mot vår önskan, men kanske skatorna der ej våga lägga ägg nu sedan ”Pirre” tagit sig vana gå dit.

Näsladan – uppförd 1914 och rivs här av Pappa 1988 – var nära att spolas bort i vårfloden 1916

Den 10 Maj stormregnar det under nordlig vind och det med sådan styrka att kammarefönstret, ehuru inre fönstret ej är uttaget, droppar af drefregnet så att skrifbordet måste framflyttas långt inpå golfvet. Jag minns ingen gång ett sådant intensivt drefregn innan inre fönstrens uttagning eller så tidigt på våren. Häraf måste följa en andra flod och detta medan Jädran ännu är hög. Hvad vår käre Gud menar härmed är för oss fördolt, men att någonting måste komma synes klart emedan svenska folket genom sitt lefverne tigger om hårt straff!
Det finns de som redan satt potatisen såsom Förars [August Eriksson], Bakoms [Olof Andersson] och Wallströms [Maria Wallström], men i sådan väta då jorden blir alldeles uppblöttad är det nog ett misstag, det synes åtminstone så, men framtiden kommer nog att uppenbara den saken. Att många få känna betydelsen af öfversvämningarne bör på förhand kunna ses!

Den 11/5, regnet upphört. Jädran stiger med en hiskelig fart och öfversvämningen börjar på nytt.

Den 12/5, 1 gr. kallt, floden till följd af regnet stiger med sådan fart att vattnet å åkern börjar närma sig källaren och står öfver Byrängesvägen [Böle] från landsvägen och orsakar svårigheten att färdas gående hem till Näset på annat sätt än pulsa sig fram. Trappan vid ån, som varit uppdragen, hade på morgonen drifvits af stormen till Krigs laddet och bergades af L. O. Högman [Dunders]. Man kan då förstå hvilken vattenhöjd som blifvit. Till A. G. Anderssons [Anders-Pers] potatisland [söder om Näsetvägen] är vattnet mycket nära. Blåsten är mycket kall och snö börjar nu falla.
Småängesbron [Västanåsen] går floden öfver och vaktmanskap måste der passa kommande bråte. Denna andra flod betraktar jag som ett Guds straff. Det är väl enastående att få två svåra floder på hvarandra.
Har idag på middagen varit till Carl [son, handlare Överbyvägen 24] efter tidningar, men kunde ej för det myckna vattnet öfver Byrängesvägen som forsade fram, gå till Storbron [1902-bron] utan att pulsa till knäna, hvarför jag stod funderande der, betänkt på att vända, men så kom hemmansägaren J. O. Jonsson [Huldas] körande efter grus och hade den ovanligt stora omtanken att köra mig till möte hvarigenom jag kom öfver vattnet i hans gruskärra. Den stora tjensten kommer jag att minnas! Hem rodde mig L. O. Högman från Dunders, men den starka strömmen gjorde det svårt att landa vid vår sida. Aldrig har jag sett en sådan vårflod hvarken här eller på annan plats!


Senaste stora översvämningen här var 2018, då Norrsidans 47 hektar bildade en sjö med omgivande ån:

2018: Utsikt från bron över åkerskiftet Norrsidan…
2018: Åkerskiftet Norrsidan till vänster och Jädraån till höger sett från bron